آرشیو برچسب ها : دانشگاه علوم پزشکی ایران

  اعضای شرکت سمساکو مهندس رضا غریبی. مدیر عامل شرکت و مسئول فنی مبارزه با آفات بهداشتی (فارغ التحصیل مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی ایران). مهندس طاهره کبریائی.رئیس هیئت مدیره شرکت و مسئول فنی مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه (فارغ التحصیل مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). مهندس محسن دهقان […]