کک

09دسامبر 2014

کک­ها، حشرات موذی و بسیار خطرناکی هستند که به واسطه ویژگی­های حرکتی و دوره زندگی، به دام انداختن آن­ها بسیار مشکل است. اگر کک­ها، وارد محیط­های مسکونی شوند، بیرون راندن آن­ها بسیار مشکل است.کک ها از جمله حشرات مزاحمی هستند که در اغلب منازلی که حیوانات خانگی از جمله سگ وگربه نگه داری میشود وجود دارند.در صورت […]