کنه

15دسامبر 2014

  کنه ها اکتوپارازیت های (انگل خارجی) اجباری خونخوار مهره داران بویژه پستانداران و پرندگان هستند.کنه ها در طول زندگی خود چندین بار خونخواری می کنند.خونخواری کنه ها می تواند باعث ایجاد التهاب،تحریک و حساسیت پوست شود.کنه ها از مهمترین گروه بندپایان آفت انسان و حیوان ها بشمار می آیند . برای حل مشکل کنه […]