پشه

09دسامبر 2014

  پشه ها از مهم ترین حشرات خونخوار هستند که باعث ایجاد مزاحمت و بیماری در انسان می شوند.پشه ها با گزش خود موجب آزار و ناراحتي مي شوند. پشه هاي ماده عموما خونخوار هستند و با گزش و مكيدن خون میزبان باعث ازدياد نسل خود مي شوند.برای مبارزه با این موجود مزاحم با ما […]