مگس

09دسامبر 2014

مگس ها، مزاحمین مهمی برای زمان فراغت و کار انسان ها و همچنین در بسیاری از محیط های کاری و مسکونی هستند.مگس ها قادر هستند بیماری ها را انتشار دهند، زیرا آزادانه روی مواد غذایی انسان و همین طور کثافت ها رفت و آمد می کنند. مگس هنگام حرکت و تغذیه ، عوامل بیماری زا […]