طراحی و نصب سیستمهای گندزدایی پساب

17دسامبر 2014

تجهیزات و دستگاههای کلرزنی بر حسب نحوه استفاده از کلر به دو دسته تقسیم می شوند: تزریق کننده های گازی (کلریناتور) تزریق کننده های مایع (هیپوکلریناتور) هیپو کلریناتور برای گندزدایی آب اجتماعات کوچک ،اردوگاهها ، پادگانها ، کارخانه ها ،غالب مناطق کوچک و شهرستانها طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.شرکت سمساکو آمادگی طراحی و […]