سیستم ضد سرقت اماکن

15دسامبر 2014

وضعیت اقتصادی نابسامان در جامعه با افزایش وقوع سرقت در آن رابطه مستقیم دارد . متأسفانه در کشور ما نیز به دلیل عدم توجه به ایمن سازی اماکن شاهد افزایش سرقت در جامعه می باشیم . استفاده از سیستم های ضد سرقت در مراکز صنعتی ، تجاری ، مسکونی و کلیه اماکن باعث جلوگیری از […]