سوسک

09دسامبر 2014

سوسری ها از آفات مهم موجود در اماکن زندگی انسانها در سرتاسر دنیا به شمار میروند.این حشرات از قدیمی ترین و مهم ترین آفات خانگی در رابطه با انسان محسوب می شوند.آنها از حدود 280 میلیون سال قبل یعنی دوران کربونیفر و دوره پالئوزوئیک تا بحال از نظر عادات و شکل بدن،بدون تغییر مانده اند.تاکنون […]