سموم

20دسامبر 2014

  فهرست سموم مجاز کشور-سموم مورد استفاده در دفع آفات خانگی لیست سموم مجاز کشور  ضمیمه کتاب راهنمای سموم کشور (لیست سموم) طبقه بندی آفت کش ها ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان موذی (وزارت بهداشت) آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در مورد مصرف سموم کشاورزی آئین نامه حفاظتی کار با سموم […]