روش فیزیکی

15دسامبر 2014

از بهترین روش های مبارزه با آفات بهداشتی و خانگی محسوب میشود زیرا این روش دوستدار محیط زیست است و در فرآیند مبارزه می تواند نتایج دائمی را بدنبال داشته باشد و شامل عملیاتی است که با تغییر دادن خصوصیات  فیزیکی محیط زیست ناقلین، سبب جلوگیری از تکثیر و تولید مثل و یا کاهش جمعیت آنها می گردد […]