روش تلفیقی (IPM)

15دسامبر 2014

  مدیریت تلفیقی آفات  (IPM) واژه نسبتا جدیدی است که از 1950 یعنی نیمه دوم قرن بیستم در منابع و مستندات علمی،تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. مدیریت تلفیقی آفات، تلفیق تمام روش های کنترل قابل دسترس آفات می باشد که یک روش مدیریتی راهبردی برای حل مشکل آفات است که در راستای آن، روش […]