تعاریف و کلیات

14دسامبر 2014

با هدف تحقق بخشیدن به اصل پنجاهم(50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون مدیریت پسماندها ،مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه به عهد تولید کننده آن می باشد و فقط در صورت تبدیل آن به پسماندهای عادی غیر خطرناک،به عهده شهرداریها خواهد بود. در این راستا شرکت سمساکو با هدف حفظ سلامت عمومی و […]