برق اضطراری (UPS)

14دسامبر 2014

برخی از سیستم های حساس و مهم در منازل و اماکن عمومی یا ادارات و کارخانه ها باید هنگام قطع برق شهر به طریقی از یک منبع تغذیه دیگر استفاده کنند و بدون مشکل به کار خود ادامه دهند . منبع تغذیه ای که وظیفه تأمین برق شبکه را به عهده دارد منبع تغذیه اضطراری […]