اُسمز معکوس(RO)

17دسامبر 2014

امروزه در صنايع براي تأمين آب مورد نياز از دستگاههاي تصفيه آب به روش اسمز معكوس بطور گسترده‌اي استفاده مي شود . اساس كار اين دستگاهها بر عبور ملكولهاي غير يوني مثل آب ، از يك غشاء نيمه تراوا با روزنه هاي بسيار ريز بناشده است . اين غشاء هاي نيمه تراوا طوري ساخته شده […]